ติวสอบ hsk เพื่อประสิทธิภาพและการยอมรับความรู้ภาษาจีน

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99-1

หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญ ทำการศึกษาวิจัยและปฏิบัติมาหลายปี การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK ในปัจจุบันเป็นการสอบที่เชื่อถือได้ สม่ำเสมอและมีประสิทธิผล ดังนี้

ติวสอบ hsk เริ่มจำเป็นค่อนข้างมาก เพราะมีการสอบที่เข้มข้น จึงต้องอาศัยการสอนที่มีความเชื่อถือสูง เพราะการสอบ HSK ใช้ข้อสอบแบบภววิสัย คือการสอบที่มีการให้คะแนน เป็นแบบเดียวกันแม้ว่าผู้ตรวจข้อสอบเป็นคนละคน โดยยึดเป็นหลัก มีข้อสอบ 2 ประเภท จะเป็นข้อสอบให้เลือกตอบแบบปรนัย คือเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากหลายคำตอบ รวมถึงมี เป็นข้อสอบให้เติมช่องว่าง เพราะฉะนั้น HSK มีข้อสอบมาก การให้คะแนนเป็นแบบภววิสัย คือ เป็นการให้คะแนนที่มีมาตรฐานแน่นอน โดยไม่ได้ขึ้นกับผู้ตรวจข้อสอบ ซึ่งทำให้มีหลักประกัน ในด้านความเชื่อถือ ตามปรกติข้อสอบแบบมาตรฐาน ต้องมีอัตราความเชื่อถือ 90 % ขึ้นไป อัตราความเชื่อถือของข้อสอบ HSK ที่ทดสอบจากข้อสอบ 4 ชุด มีถึง 95 % ขึ้นไป

การสอบ hsk นั้นเป็นการสอบที่ข้อสอบมีมาตรฐาน ตามปรกติความยากง่าย ของการสอบวัดระดับควรจะอยู่ระหว่าง 50% ถึง 60% เป็นดีที่สุด เมื่อคำนวณจากข้อสอบ HSK หลายปีจะเห็นได้ว่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 55% ถึง 57% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสอบ HSK มีความสม่ำเสมอดี

การสอบ HSK มีประสิทธิผลสูง HSK พิจารณาข้อสอบตามข้อเรียกร้อง ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานของระดับ ความรู้ภาษาจีน และโครงร่างระดับชั้นภาษาจีน ” ทำการทดสอบทักษะ ในการใช้ภาษาด้านการฟัง อ่านและเขียน สามารถจะวัดระดับภาษา ที่มีอยู่จริงของผู้ที่เข้าร่วมการสอบ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิผล หน่วยงานต่าง ๆที่ใช้บุคลากรที่มีความรู้ภาษาจีน ก็มีความเห็นว่า HSK มีการแยกแยะระดับภาษา ของผู้เข้าร่วมการสอบเป็นอย่างดี

หลังจากที่เราทราบการสอบของ hsk แล้ว คงหนีไม่พ้นการ ติว hsk แล้วละเพราะค่อนข้างที่จะจำเป็นอย่างมากในการสอบ เพื่อที่เราจะได้สอบได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้เอง

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.