Archive for October, 2016

ติวสอบ hsk เพื่อประสิทธิภาพและการยอมรับความรู้ภาษาจีน

หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญ ทำการศึกษาวิจัยและปฏิบัติมาหลายปี การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK ในปัจจุบันเป็นการสอบที่เชื่อถือได้ สม่ำเสมอและมีประสิทธิผล ดังนี้ ติวสอบ hsk เริ่มจำเป็นค่อนข้างมาก เพราะมีการสอบที่เข้มข้น จึงต้องอาศัยการสอนที่มีความเชื่อถือสูง เพราะการสอบ HSK ใช้ข้อสอบแบบภววิสัย คือการสอบที่มีการให้คะแนน เป็นแบบเดียวกันแม้ว่าผู้ตรวจข้อสอบเป็นคนละคน โดยยึดเป็นหลัก มีข้อสอบ 2 ประเภท จะเป็นข้อสอบให้เลือกตอบแบบปรนัย คือเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากหลายคำตอบ รวมถึงมี เป็นข้อสอบให้เติมช่องว่าง เพราะฉะนั้น HSK มีข้อสอบมาก การให้คะแนนเป็นแบบภววิสัย คือ เป็นการให้คะแนนที่มีมาตรฐานแน่นอน โดยไม่ได้ขึ้นกับผู้ตรวจข้อสอบ ซึ่งทำให้มีหลักประกัน ในด้านความเชื่อถือ ตามปรกติข้อสอบแบบมาตรฐาน ต้องมีอัตราความเชื่อถือ 90 % ขึ้นไป อัตราความเชื่อถือของข้อสอบ HSK ที่ทดสอบจากข้อสอบ 4 ชุด มีถึง 95 % ขึ้นไป การสอบ hsk นั้นเป็นการสอบที่ข้อสอบมีมาตรฐาน ตามปรกติความยากง่าย ของการสอบวัดระดับควรจะอยู่ระหว่าง 50% ถึง […]